Projecten met energieconsulenten

Het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt het kader waarin de minister bevoegd voor energie subsidies kan toekennen aan energieconsulentenprojecten (artikel 7.2.14 tot en met 7.2.20).

Lancering oproepen energieconsulentenprojecten (2021)

 

Eigenaars van woningen hebben naast energiepremies en toegankelijke financiering ook nood aan objectief en kwaliteitsvol    renovatieadvies.    Dat    moet    hen    inzicht    bieden    in    wat    de langetermijndoelstelling  2050  voor  hun  woning  specifiek  betekent  en  hen  een  stappenplan aanreiken om dat doel te bereiken. 

Bestaande tools zoals de Woningpas, het EPC en de recent gelanceerde tool Test uw EPC spelen hierop in. De 19 Vlaamse Energiehuizen maken de burger op  het  lokale  niveau  wegwijs  in  de  verschillende  (steun)maatregelen  voor  energie-investeringen  en  renovatiewerken, verwijzen door naar meer gespecialiseerd advies en bieden renteloze energieleningen aan voor kwetsbare huishoudens. 

Analyses wijzen daarnaast ook uit dat een aanzienlijk deel van de huishoudens niet of weinig gebruik maakt van de bestaande mogelijkheid om vlot van leverancier te wisselen, en daardoor honderden euro’s per jaar te veel betaalt.

Om de bestaande capaciteit aan renovatieadvies te versterken en de lopende energiekosten te drukken, lanceert Vlaams minister  van  Energie Zuhal Demir drie oproepen voor energieconsulentenprojecten: 

 • Het opzetten van een pool van 20 opgeleide renovatiecoaches in de Energiehuizen (looptijd drie jaar – budget 4,5 miljoen euro)

De oproep is gericht op het indienen van projectvoorstellen door Energiehuizen die bijdragen tot de volgende prioritaire beleidsdoelstellingen:

-    Leveren van kwaliteitsvol eerstelijns renovatieadvies op een manier die zoveel mogelijk mensen activeert en motiveert tot het uitvoeren van energetische renovatiewerken die bijdragen tot het bereiken van de langetermijndoelstelling 2050;

-    Informeren over de financiële ondersteunende maatregelen met bijzondere aandacht voor specifieke maatregelen ter bevordering van diepgaande renovatie en maatregelen voor kwetsbare groepen;

-    Inbedding van deze dienstverlening in de energiehuizen en geïntegreerde woon- en energieloketten.

Per project kunnen tot 2 voltijdse medewerkers worden gesubsidieerd.

 • Het  opstarten van proefprojecten met thermografische foto’s met het oog op het activeren van eigenaars tot renovatie (looptijd drie jaar, budget 500.000 euro)

Deze oproep is gericht op het indienen van projectvoorstellen die bijdragen tot de volgende prioritaire beleidsdoelstellingen:

-    Het opzetten van proefprojecten van maximaal 3 jaar waarbij bestaande en bijkomende thermografische beelden worden benut als sensibilisering en opstap naar renovatieadvies en begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken;

-    Maximale inbedding van deze dienstverlening in de energiehuizen / eengemaakte woon- en energieloketten.

Enkel niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen als promotor een subsidieaanvraag indienen. Elke promotor moet met minstens één energiehuis als projectpartner samenwerken. Naast financiering van personeelskosten is een budget voorzien voor de aanmaak van thermografische beelden. 

 • Het opstarten van proefprojecten voor begeleiding van huishoudens bij de overstap naar een voordeligere energieleverancier (looptijd 1 jaar, budget 150.000 euro)

De oproep is gericht op het indienen van projectvoorstellen door Energiehuizen die bijdragen tot de volgende prioritaire beleidsdoelstellingen:

-    Het verhogen van het aantal huishoudelijke afnemers dat overstapt naar een voordeligere leverancier, met speciale aandacht voor mensen bij wie reeds een energiescan werd uitgevoerd en voor afnemers met zogenaamde slapende en erg dure contracten die nog nooit veranderden van leverancier;

-    Huishoudens die daar nood aan hebben begeleiding op maat bieden bij de overstap naar een voordeligere leverancier;

-    Het stimuleren van afnemers om naar aanleiding van een switch te kiezen voor groene elektriciteit aangezien doorgaans minstens de helft van de voordeligste contracten hernieuwbare elektriciteit betreft;

-    Het informeren van de begeleide huishoudens over doelgroepgerichte maatregelen, premies en energieleningen waarvoor zij in aanmerking komen;

-    Inbedding van deze dienstverlening in de werking van de energiehuizen en afstemming met de energiescans met als doel wederzijdse versterking.

Per project kan een voltijdse medewerker worden gesubsidieerd.

De calls werden geopend op 12 april 2021. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 15 juni 2021 worden ingediend.

De te bereiken doelstellingen en de voorwaarden zijn uitvoerig beschreven in de projectoproepen, die u samen met de verplicht te gebruiken formulieren hier vindt:

Het opzetten van een pool van 20 opgeleide renovatiecoaches: 

Proefprojecten met thermografische foto’s:

Proefprojecten voor begeleiding huishoudens bij overstap naar een voordeligere energieleverancier:

 

Energieconsulenten 2019-2021


Op 20 juli 2018 besliste de Vlaamse regering op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein om een budget van 1 miljoen euro vrij te maken voor projecten met energieconsulenten voor de doelgroep gezinnen in energiearmoede voor de periode 2019-2021.

Doelgroepgerichte  doelstellingen

De projecten dragen bij tot de realisatie van de doelstellingen van het Energiearmoedeprogramma:

 • Informeren over de energiepremies met bijzondere aandacht voor de specifieke premies en leningen voor de kwetsbare gezinnen.
 • Het maximaal en trajectmatig toepassen van de bestaande doelgroepgerichte maatregelen:
  •   de energiescans;
  •   de sociale isolatieprojecten voor de private huursector;
  •   de verhoogde premies voor beschermde afnemers;
  •   de Vlaamse renteloze energielening.
 • Informeren van de doelgroep over de langetermijndoelstelling 2050 van het Renovatiepact en de maatregelen en initiatieven die in kader werden uitgewerkt om iedere woning - ook die van kwetsbare gezinnen tegen 2050 even zuinig te maken als een nieuwbouw van 2015.

Bovendien zetten de energieconsulenten concrete acties op die de doelgroep rechtstreeks aanzetten en ondersteunen om te investeren in energiebesparing.

Contactpersonen:

Komosie

Joachim Ceulemans

Joachim.Ceulemans@komosie.be

REGent Hannes Merckx Hannes.Merckx@stad.gent
Samenlevingsopbouw

Leen Smets

Ann Van Der Wilt

Stefan Goemaere

Leen.smets@samenlevingsopbouw.be

Ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be

Stefan.goemaere@samenlevingsopbouw.be

SOM vzw Maarten Quintelier Maarten@somvzw.be
Vzw Effect Sander Deflo Sander.deflo@vzweffect.be

Voor meer informatie over de energieconsulenten kan u terecht bij Roel Vermeiren, roel.vermeiren@vlaanderen.be

 

Published on: 
03-09-2019