EPC-bouw

Wat is het EPC-bouw?

Voor bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldt (dus nieuwbouw of gelijkaardige werken en ingrijpende energetische renovaties), stelt de EPB-verslaggever een energieprestatiecertificaat of EPC-bouw op, als een onderdeel van de EPB-aangifte.

Voor bouwprojecten waarvoor  geen E-peileis geldt, bijvoorbeeld een verbouwing, wordt geen EPC-bouw opgemaakt.

Voorbeeld van een energieprestatiecertificaat 'bouw', pagina 1Voorbeeld van een energieprestatiecertificaat 'bouw', pagina 2

Het EPC-bouw toont het berekende E-peil en geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is op een kleurschaal van groen (goede energieprestatie) naar rood (slecht).

De achterzijde van het EPC bouw geeft aan, of het project aan de verschillende EPB-eisen voldoet of niet.

Voor woongebouwen waarvoor de verslaggever vanaf 1 januari 2020 een EPB-aangifte indient, prijkt naast het E-peil ook een energielabel.

Het label van een nieuwbouwwoning kan daarmee vergeleken worden met het label van een bestaande woning. Scoort de woning E60 of lager, dan spreken we van label A. E60 komt in de meeste gevallen immers overeen met een primair verbruik van 100 kWh/m² per jaar, de maximumwaarde voor een label A bij bestaande gebouwen.

screenshot met weergave van energielabel in de EPB-software

Screenshot dat toont waar het energielabel in de EPB-software staat

In de EPB-software staat het energielabel (ook 'energieklasse' genoemd) op het tabblad 'Resultaten' rechts in het kleine resultatenblad. 

 

Let op: zorg er steeds voor dat het adres, en niet enkel het gebouw-ID-nummer, vermeld staat op het EPC-bouw.  Zoniet, is het EPC-bouw niet geldig bij een latere verkoop of verhuur, of kan de bouwheer korting op onroerende voorheffing of premies mislopen.Lees daarvoor na hoe de verslaggever de aangifte correct koppelt in het Gebouwenregister.

Waarvoor dient het EPC-bouw?

  1. In eerste instantie toont het EPC-bouw, samen met de andere formulieren van de EPB-aangifte, of het gebouw na de uitvoering van de vergunde werkzaamheden, voldoet aan de EPB-eisen of niet. 
  2. De eigenaar kan het EPC-bouw (mits het nog geldig is) gebruiken om voor te leggen aan een potentiële koper of huurder.
  3. Het EPC-bouw kan gevraagd worden als bewijsstuk voor het verkrijgen van korting op onroerende voorheffing (bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties) of premies. 

Let op: verwar het 'EPC-bouw' niet met 'het EPC-bestaande bouw'.

  EPC-bouw EPC-bestaande bouw
Voor welke gebouwen vereist bij bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldt vereist bij bouwprojecten die verkocht of verhuurd worden
Functie
  • toont of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen of niet
  • bij verkoop of verhuur moet de eigenaar een EPC voorleggen,. Hij of zij kan daarvoor het EPC-bouw gebruiken
  • moet de eigenaar voorleggen aan een potentiële koper of huurder
  • kan de eigenaar niet gebruiken om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen.
Opgemaakt door EPB-verslaggever energiedeskundige

Als de woning of het appartement, voor verkoop of verhuur, nieuw wordt gebouwd, moet het EPC-bouw ten laatste 12 maanden na de ingebruikname  of 12 maanden na het beëindigen van de werken (de voorlopige oplevering) beschikbaar zijn en worden overhandigd aan  de koper of huurder.

Wat is de geldigheidsduur van het EPC-bouw?

Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van beide. 

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving

Energiebesluit: art. 9.2.11

Published on: 
09-04-2021