EPC toepassingsgebied

Residentiële gebouwen, kleine niet-residentiële gebouwen, appartementsgebouwen.

Een EPC per gebouweenheid
 • Het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010 leggen vast dat bij overdracht en verhuur van bestaande gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) vereist is. Onder 'overdracht' wordt 'de notariële overdracht in volle eigendom' verstaan, zoals een verkoop, erfpacht, opstalrecht. 

  • Het EPC is al meer dan tien jaar verplicht bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio's...  Sinds 1 april 2022  een EPC ook verplicht bij overdrachten zoals erfpacht en opstalrecht.
  • Sinds 2020 moet er ook bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden een EPC aanwezig zijn.
  • Ook bij verkoop zonder publiciteit is vanaf 1 april 2022 een EPC verplicht.
 • Het EPC moet beschikbaar zijn van zodra een residentiële eenheid of een kleine niet-residentiële eenheid te koop of te huur wordt aangeboden. Deze EPC's worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.
 • Vanaf 2023 zal het EPC voor niet-residentiële eenheden ingevoerd worden. Deze EPC's zullen opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type D. 

Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen over een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw beschikken. Deze verplichting geldt algemeen en staat dus los van verkoop en verhuur.

Het EPC GD wordt opgemaakt per gebouw. Wat een gebouw is, staat los van de VME-structuur.

Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, wordt bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden.

Wanneer is het EPC verplicht?

Het EPC moet beschikbaar zijn van het moment een residentiële eenheid (woning, appartement, studio, collectief woongebouw), een kleine niet-residentiële eenheid (winkel, kantoor, medische praktijk, slager, kinderopvang,..) te koop of te huur wordt aangeboden en bij het vestigen van een overdracht zoals een erfpacht of opstalrecht.

Het EPC mag niet 'in aanvraag' of 'in opmaak' zijn.

Onder notariële overdracht wordt bedoeld:

 • de zuivere verkoop van een eenheid in volle eigendom; 
 • erfpacht (vanaf 1 april 2022);
 • opstalrecht (vanaf 1 april 2022).

Onder verhuur wordt het volgende verstaan:

 • de woninghuur;
 • de handelshuur;
 • de concessieovereenkomst;
 • de gewone huur met een huurovereenkomst vanaf twee maanden;
 • de onroerende leasing.

Let op

 • Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of het ondertekenen van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.
 • Ook bij verkoop zonder publiciteit is vanaf 1 april 2022 een EPC verplicht.

Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.

Wanneer is het EPC niet verplicht?

In bepaalde gevallen is het niet nodig om een EPC te laten opmaken bij verkoop en verhuur:

 • Als er een geldig EPC bij bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC bij bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.
 • Wanneer een nieuwbouw woning of niet residentiële eenheid verkocht of verhuurd wordt vooraleer de EPB-aangifte (en dus ook het EPC bij bouw) is opgemaakt, moet de verkoper/verhuurder binnen de 12 maanden na ingebruikname van het gebouw, het EPC bij bouw alsnog bezorgen aan de koper of huurder.
 • Meer uitzonderingen vindt u terug in onderstaande overzichtstabellen 'verkoop' en 'verhuur', zodat u gericht kunt zoeken.
Uitzonderingen

1. VERKOOP

BIJZONDERE GEBOUWEN EPC VEREIST BIJ OVERDRACHT (VERKOOP, ERFPACHT, OPSTALRECHT)?
Industriële gebouwen (gebouwen bestemd voor de productie, de bewerking, de opslag of manipulatie van goederen) nee
Serres, stallen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf nee
Werkplaatsen nee
Religieuze gebouwen nee
RESIDENTIËLE EENHEDEN EN GEBOUWEN EPC VEREIST BIJ OVERDRACHT (VERKOOP, ERFPACHT, OPSTALRECHT)?
TYPE TRANSACTIE  
Verkoop van enkel de naakte eigendom nee
Verkoop van enkel het vruchtgebruik nee
Verkoop van een onverdeeld aandeel (%) van de eigendom, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis nee
Verkoop van residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden)

t/m 31 maart 2022: nee

vanaf 1 april 2022: ja 

   
TYPE GEBOUW  
Woningen die door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard nee
Vervallen woningen waarvoor geen onbewoonbaarheids- of ongeschiktheidsverklaring aanwezig is ja
Casco of ruwbouw woningen  ja
Woningen die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouw ja
Wooneenheden zonder verwarming ja
Woningen zonder of met beperkt sanitair comfort ja
Vakantiewoning ja
Assistentiewoning (serviceflat) ja
Woonboot nee
Stacaravan gebruikt als vaste verblijfplaats en op voorwaarde dat de stacaravan is aangesloten op de nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft sedert meerdere jaren ja
Stacaravan overig nee
NIET-RESIDENTIËLE EENHEDEN EN GEBOUWEN EPC VEREIST BIJ OVERDRACHT (VERKOOP, ERFPACHT, OPSTALRECHT)?
TYPE TRANSACTIE  
Verkoop van enkel de naakte eigendom nee
Verkoop van enkel het vruchtgebruik nee
Verkoop van een onverdeeld aandeel (%) van de eigendom, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis nee
Verkoop van kleine  niet-residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden)

t/m 31 maart 2022: nee

vanaf 1 april 2022: ja 

   
TYPE GEBOUW  
Vervallen kleine niet-residentiële eenheden ja
Casco of ruwbouw kleine niet-residentiële eenheden ja
Kleine niet-residentiële eenheden die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouw ja
Kleine niet-residentiële eenheden zonder verwarming ja
Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt nee
Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² nee
Niet-residentiële gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouw

nee

 

2. VERHUUR

BIJZONDERE GEBOUWEN EPC VEREIST BIJ VERHUUR?
Industriële gebouwen (waaronder gebouwen bedoeld voor opslag) nee
Serres, stallen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf nee
Werkplaatsen nee
Religieuze gebouwen nee
RESIDENTIËLE EENHEDEN EN GEBOUWEN EPC VEREIST BIJ VERHUUR?
TYPE TRANSACTIE  

Woninghuur, ongeacht de duur van de overeenkomst

ja
Gewone huur met huurovereenkomsten korter dan 2 maanden nee
Gewone huur met huurovereenkomsten vanaf 2 maanden ja
Onderverhuur nee
Wooneenheden met huurovereenkomsten van vόόr 1/1/2009 nee
Verhuur van residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden)

 nee

   
TYPE GEBOUW  
Woningen die door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard nee
Vervallen woningen waarvoor geen onbewoonbaarheids- of ongeschiktheidsverklaring aanwezig is ja
Casco of ruwbouw woningen  ja
Woningen die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouw ja
Wooneenheden  zonder verwarming ja
Woningen zonder of met beperkt sanitair comfort ja
Vakantiewoning bij woninghuur ja
Vakantiewoning bij gewone huur met een huurovereenkomst van minstens 2 maanden ja
Vakantiewoning bij gewone huur met een huurovereenkomst korter dan 2 maanden nee
Assistentiewoning (serviceflat) bij woninghuur ja
Assistentiewoning (serviceflat) bij gewone huur met een huurovereenkomst korter dan 2 maanden nee
Assistentiewoning (serviceflat) met dagprijs (zonder huurovereenkomst) nee
Woonboot nee
Stacaravan gebruikt als vaste verblijfplaats en op voorwaarde dat de stacaravan is aangesloten op de nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft sedert meerdere jaren ja
Stacaravan overig nee
Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt nee
Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² nee
Niet-residentiële gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouw nee
NIET-RESIDENTIËLE EENHEDEN EN GEBOUWEN EPC VEREIST BIJ VERHUUR?
TYPE TRANSACTIE  
Handelshuur, ongeacht de duur van de overeenkomst ja
Concessieovereenkomst van een klein niet-residentieel gebouw ja
Onroerende leasing ja
Onderverhuur nee
Kleine niet-residentiële eenheden met huurovereenkomsten van vóór 1/1/2020 nee
Verhuur van kleine niet-residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden)

nee

Gewone huur met huurovereenkomsten korter dan 2 maanden nee
Gewone huur met huurovereenkomsten vanaf 2 maanden ja
   
TYPE GEBOUW  
Vervallen kleine niet-residentiële eenheden ja
Kleine niet-residentiële eenheden zonder verwarming ja
Casco of ruwbouw kleine niet-residentiële eenheden ja
Kleine niet-residentiële eenheden die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouw ja
Kleine niet-residentiële eenheden zonder verwarming ja
Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt nee
Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² nee
Niet-residentiële gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouw nee

 

3. BIJZONDERE SITUATIES

TYPE TRANSACTIE EPC VEREIST?
Onteigening afgehandeld door het Aankoopcomité of de dienst Vastgoedakten binnen het departement Financiën en Begroting nee
Ruilakte ja*
Lijfrente ja*

* Als het gaat over een notariële overdracht in volle eigendom

Wat u moet weten

Vanaf 2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019.

Het nieuwe EPC moet reeds aanwezig zijn bij het te koop stellen.

Overdracht van een EPC bij verkoop en verhuur

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte. Is er een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt dit eveneens overgedragen.

Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld. Is er een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw aanwezig, dan wordt hiervan een kopie overgedragen.

Renovatieverplichting

Let op bij niet-residentiële eenheden: de renovatieverplichting kan van toepassing zijn, ook al is er geen EPC-plicht.

Published on: 
02-03-2021