EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten

Tijdens de EU-budgetperiode 2021-2027 wordt een ongezien bedrag ter beschikking gesteld vanuit de EU-begroting: 1074 miljard euro van het reguliere EU-budget wordt aangevuld met nog eens 750 miljard euro voor het COVID-herstelbeleid (in 2018 prijzen). Minstens 30% van dit totale budget moet bijdragen aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Dit betekent dat er de komende zeven jaar meer dan 540 miljard euro Europees geld ingezet wordt voor investeringen in klimaat en energie in de EU-lidstaten. 

Dit biedt veel opportuniteiten voor de financiering en realisatie van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid. Zeker ook voor uw projecten!

Welke EU-fondsen voor energie en klimaat zijn er?

  • Het EU-innovatiefonds geeft subsidies voor demonstratieprojecten gericht op innovatieve koolstofarme technologieën. VEKA is het Vlaams contactpunt voor het innovatiefonds. 
  • LIFE is het subsidieprogramma voor milieu en klimaatactie. Het investeert in projecten rond natuur en biodiversiteit, circulaire economie, klimaatmitigatie en -adaptatie en schone energietransitie. VEKA is het Vlaams contactpunt voor LIFE SP CET.
  • Horizon Europe is het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het biedt steun aan onderzoeks- en innovatieprojecten, innovatieve bedrijven en baanbrekende technologieën, onder andere in de domeinen van energie en klimaat. Meer informatie via de websites van NCP Flanders en de Europese Commissie.
  • Connecting Europe Facility (CEF) investeert in trans-Europese netwerken en infrastructuur in de sectoren vervoer, energie en digitaal. Voor CEF Transport is het Departement Mobiliteit en Openbare Werken het aanspreekpunt in Vlaanderen.
  • Het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen. Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's.  Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren, ook op vlak van energie en klimaat. Ook de Interreg-programma’s dragen hieraan bij.
  • Het InvestEU-programma bouwt verder op het succesvolle investeringsplan voor Europa, ook bekend als het Junckerplan. Het brengt verschillende financieringsinstrumenten samen onder één dak, die een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. 
  • European Local Energy Asssistance (ELENA) biedt technische bijstand voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, gericht op gebouwen en innovatief stedelijk vervoer.

Voor een volledig overzicht van alle Europese subsidieprogramma’s, kan u de subsidiegids van VLEVA raadplegen.

Welke ondersteuning biedt VEKA?

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) wil de komende jaren sterker gaan inzetten op het optimaal benutten van de EU-financieringsopportuniteiten voor projecten die bijdragen aan de realisatie van de Vlaamse energie- en klimaatdoelstellingen. Dit moet leiden tot een verhoogde inzet van Europese middelen voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten (een hogere financiële return vanuit de EU naar Vlaanderen). Tegelijkertijd is dit een opportuniteit voor de mobilisatie van niet-publieke middelen in interessante Vlaamse energie- en klimaatprojecten.

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, contacteer het EU-financieringsteam van het VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be
 
 

Team EU-financiering
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België
Published on: 
28-09-2022