Leren uit EPC kwaliteitscontroles

De verantwoordelijkheden van de energiedeskundige en de rechtspersoon in het kader van een kwaliteitscontrole

Een energiedeskundige die als natuurlijk persoon een EPC opmaakt, is verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw zijn van het EPC. Als een kwaliteitscontrole concludeert dat het EPC niet waarheidsgetrouw is, dan wordt de eventuele sanctie opgelegd aan de energiedeskundige.

Als een werknemer van een erkende rechtspersoon een EPC opmaakt, dan zal de correspondentie van het Vlaams Energieagentschap die wordt opgemaakt in het kader van een kwaliteitscontrole zowel aan de werknemer als aan de rechtspersoon gericht zijn. Het is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het waarheidsgetrouw zijn van het EPC en een eventuele boete is dan ook ten laste van de rechtspersoon. 

EPC voor kleine niet-residentiële eenheden (2021)
  • Regeling van de verlichting in functie van beschikbaarheid van daglicht

Regeling in functie van daglichtbeschikbaarheid betekent dat het kunstlicht aangestuurd wordt in functie van de hoeveelheid invallend daglicht. 
Hieronder vallen zowel de volledige in- of uitschakeling van de verlichting (aan/uit) als het verhogen of verlagen van de lichtstroom in de ruimte (dimmen). Deze sturing kan automatisch – zonder tussenkomst van de gebouwgebruikers – of manueel gebeuren. 
Logischerwijs kan er in ruimtes zonder ramen en dus zonder daglicht geen daglichtsturing zijn. Als in een ruimte met een raam de verlichting manueel aan- en uitgeschakeld kan worden, is er voldaan aan de minimale voorwaarden voor manuele daglichtsturing. 
In de meeste eenheden zullen er dus twee types daglichtsturing aanwezig zijn: manuele regeling in de ruimtes met ramen en ‘geen of onbekend’ in de ruimtes zonder ramen. Er moeten dan ook twee verlichtingszones worden opgemeten en ingevoerd.

  • Wanden grenzend aan aangrenzende verwarmde ruimtes (AVR)

De invoer van wanden grenzend aan aangrenzende verwarmde ruimtes is nodig voor de berekening van het S-peil. Voor kleine niet-residentiële eenheden wordt er echter geen S-peil berekend. Het invoeren van wanden grenzend aan AVR is bijgevolg niet nodig.
 

Volledigheid projectdossier (2021)
  • Weinig tot geen overzichtsfoto’s van gevels/installaties/schildelen

Van ruimteverwarmingsinstallaties ontbreken dikwijls duidelijke overzichtsfoto’s die de installaties plaatsen in het gebouw of de eenheid. Ook van schildelen ontbreken overzichtsfoto’s die aantonen dat de schildelen behoren tot het gebouw of de eenheid. Wanneer er (bijna) geen foto’s van gevels aanwezig zijn, is het bijvoorbeeld niet mogelijk te achterhalen welk gebouw of appartement het betreft.

  • Foto’s of bewijsstukken die type beglazing/isolatie bevestigen

Duidelijke overzichts- en detailfoto’s ontbreken om het glastype te bevestigen of om de aanwezigheid van een bepaald type isolatie op een welbepaalde plaats weer te geven. Deze foto’s zijn vereist en ook nodig wanneer er geen andere bewijsstukken aanwezig zijn (facturen, plannen, …).

  • Begrenzingen/beschermd volume/bruikbare vloeroppervlakte niet af te leiden uit plannen

Slechts in enkele gevallen worden deze vereiste aanduidingen expliciet vermeld op de plannen en tekeningen. Wanneer deze aanduidingen ontbreken, is het bijvoorbeeld niet duidelijk welke volumes bij het beschermd volume horen en welke niet, wat de begrenzingen zijn van vloeren, van plafonds of van muren ter hoogte van de perceelsgrenzen.

  • Afwezige of niet ondertekende aanstiplijst

Het komt geregeld voor dat een aanstiplijst ontbreekt of niet is ondertekend. Meestal wordt hiervoor een reden gegeven in een begeleidende mail; bijvoorbeeld omdat er geen contact is geweest met de eigenaar en alle communicatie per mail met een immobiliënkantoor is verlopen. Een aanstiplijst is een belangrijk document voor alle partijen en kan overgemaakt en ondertekend worden via digitale weg. 

  • Ruimteverwarmingsclusters niet aangegeven op plannen

Regelmatig komt het voor dat verschillende ruimteverwarmingsclusters niet worden aangeduid op de plannen en het volume niet is vermeld.
 

Published on: 
18-01-2022