Resultaten van uitgevoerd marktonderzoek

Studie reëel energieverbruik woningen 

Het VEKA liet een grootschalig onderzoek uitvoeren om te kijken hoe het energieverbruik in Vlaamse eengezinswoningen kan voorspeld worden op basis van de woningkenmerken en de grootte van het gezin. De woningkenmerken van meer 100 000 nieuwbouwwoningen (EPB-aangiftes) en meer dan 100 000 bestaande woningen (EPC Bestaande Bouw) zijn gekoppeld aan de jaarlijkse gas- en elektriciteitsverbruiken (Fluvius) en aan het aantal gedomicilieerde bewoners en hun leeftijd. 

pdf bestandPresentatie studie reëel verbruik (2.82 MB)

pdf bestandSamenvatting studie reëel verbruik (11.15 MB)

pdf bestandEindrapport reëel verbruik (33.55 MB)

 

Herhalingsonderzoek bij bedrijven

Sinds 2011 laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in samenwerking met de VREG, jaarlijks een onderzoek uitvoeren bij bedrijven naar de kennis en het gebruik van financiële stimuli voor energiebesparende of hernieuwbare investeringen en naar de toekomstplannen van deze bedrijven. Er worden telkens ongeveer 1000 bedrijven ondervraagd.

De resultaten van het onderzoek in 2021 vindt u hier: pdf bestandBedrijven enquête 2021.pdf (2.21 MB)

Herhalingsonderzoek naar het draagvlak voor windenergie

Sinds 2014 laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in samenwerking met de VREG, jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar het draagvlak voor windenergie bij Vlaamse huishoudens. Er worden telkens ongeveer 1000 gezinnen ondervraagd.

De resultaten van het onderzoek in 2021 vindt u hier: pdf bestandDraagvlak windenergie enquête 2021.pdf (1.06 MB)

Tweede onderzoek naar het berekend versus het werkelijk energieverbruik in nieuwbouwwoningen 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap wenste de relatie tussen het berekend karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik in de EPB-aangifte van nieuwbouwwoningen, evenals het berekende E-peil enerzijds, en het reële energieverbruik anderzijds te onderzoeken. Hiertoe werd een bevraging georganiseerd bij bewoners van nieuwbouwwoningen en appartementen met een individuele verwarmingsinstallatie, waarvan de woning/het appartement minstens 2 jaar in gebruik was genomen op het ogenblik van de bevraging. 345 gezinnen namen deel aan het onderzoek. 

Onderzoekers van de Universiteit Gent gingen aan de slag met de resultaten van de bevraging, de gegevens uit de EPB-aangiftes van die gezinnen evenals met hun werkelijke energieverbruiken. Hun bevindingen kan u nalezen in hun eindrapport pdf bestandOnderzoek relatie EPB-werkelijk VEA-UGENT_uitgebreid rapport.pdf (2.48 MB), de samenvattende two pager pdf bestandTwo pager.pdf (328 kB) en one pager pdf bestandOne pager.pdf (193 kB)

De bevraging bevatte ook een kort tevredenheidsluik. Deze resultaten vindt u hier: pdf bestandNieuwbouwonderzoek.pdf (496 kB)

Tweejaarlijkse enquête energiebewustzijn en energiegedrag

Sinds enkele jaren laat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap tweejaarlijks een marktonderzoek verrichten naar de houding, de kennis, het handelen en de voornemens van de Vlaamse huishoudens inzake het eigen energiegebruik en het Vlaams energiebeleid. Telkens ongeveer 1000 gezinnen worden ondervraagd. 

Enquête van het jaar 2019:

Onderzoek naar het vernieuwde EPC

Op 4 januari 2019 lanceerde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap het vernieuwde energieprestatiecertificaat (EPC). Een EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige en is verplicht aanwezig bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, ...  Het vernieuwde EPC is visueler, de woning krijgt een label en de aanbevelingen zijn concreter.

In 2019 organiseerde het VEKA verschillende bevragingen om dit vernieuwde EPC te evalueren. Enerzijds bij energiedeskundigen en anderzijds bij immomakelaars.

  • De energiedeskundigen werden 3 keer bevraagd, voornamelijk over hun evaluatie van het vernieuwde EPC, de tijd die nodig is om het EPC op te maken, de kostprijs die aangerekend wordt voor het EPC en tot slot over de tevredenheid/nut bij gebruikers.
  • De immomakelaars werden 2 keer bevraagd, over hun evaluatie van het vernieuwde EPC, de tevredenheid/nut bij gebruikers en tot slot over de impact van het EPC op het verkoop- en verhuurproces.

De resultaten van alle onderzoeken vindt u hieronder.

Tevredenheidsonderzoek gebruikers van elektrische voertuigen

In september 2017 bevroeg het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap gebruikers van een privé elektrisch voertuig . Met een responscijfer van 75% geeft het onderzoek een heel goed inzicht in de motivatoren om een elektrisch voertuig aan te schaffen, het gebruik van en de tevredenheid met het voertuig. Ook op de (semi)publieke laadinfrastructuur wordt ingezoomd.

De resultaten: pdf bestandtevredenheidsonderzoek elektrische voertuigen september 2017.pdf (953 kB)

Onderzoek bij aannemers

In de zomer van 2016 liet het VEKA een telefonisch onderzoek uitvoeren bij 500 aannemers aangaande hun opleidingsbehoeftes inzake BEN-bouwen en hun tevredenheid over de reeds gevolgde opleidingen.

pdf bestandRapport aannemers BEN-opleidingen (4.43 MB).

Tevredenheidsonderzoek over de energieprestatiedatabank bij lokale besturen, verslaggevers en energiedeskundigen

In 2014 liet het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een tevredenheidsonderzoek uitvoeren met betrekking tot de energieprestatiedatabank bij haar gebruikers, zijnde de gemeentelijke ambtenaren, de verslaggevers en de energiedeskundigen. De resultaten kan u bekijken in het opgeleverde pdf bestandgrafische rapport (6.33 MB).

Onderzoek naar het berekend versus het werkelijk energieverbruik in nieuwbouwwoningen 2012

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap wenste de relatie tussen het berekend karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik in de EPB-aangifte van nieuwbouwwoningen en het reële energieverbruik te onderzoeken. Hiertoe heeft het agentschap, samen met een externe partner, een bevraging georganiseerd bij bewoners van nieuwbouwwoningen en appartementen met een individuele verwarmingsinstallatie, waarvan de woning/het appartement minstens 2 jaar in gebruik is genomen. In de bevraging werden, naast het reële energieverbruik per energiebron, onder meer de relevante aspecten onderzocht die een impact kunnen hebben op het reële energieverbruik maar niet in rekening werden gebracht bij de berekening van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (gebruikersgedrag, bewonerskenmerken, aangebrachte wijzigingen aan de woning sinds de aangifte, …). 1850 gezinnen werden aangeschreven met de vraag deel te nemen aan het onderzoek, 537 gezinnen beantwoordden de vragenlijst. 

Onderzoekers van de Universiteit Gent gingen aan de slag met de resultaten van de bevraging en de gegevens uit de EPB-aangiftes van die 537 gezinnen. Hun bevindingen kan u nalezen in hetpdf bestandeindrapport berekend-werkelijk energieverbruik (1.91 MB).

Eurostatenquête

Met de financiële steun van Eurostat lieten de federale overheid en de 3 gewesten in 2011 en 2012 een gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar het huishoudelijk energieverbruik en de relatie van dit verbruik met gebouwkarakteristieken en gedrag. In totaal namen 3396 gezinnen deel aan het onderzoek (1774 Vlaanderen, 1020 Wallonië en 602 Brussel). 

Het docx bestandonderzoeksrapport Eurostatenquete (2.08 MB)en dedocx bestandsamenvatting Eurostatenquete (221 kB).

Diepgaand onderzoek naar het draagvlak voor windenergie in Vlaanderen

Begin 2011 liet het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een marktonderzoek uitvoeren bij de Vlaamse bevolking om na te gaan of er een draagvlak bestaat voor windenergie en zo ja hoe groot dit draagvlak is. Naast een algemeen standpunt ten aanzien van windenergie, de impact van de mogelijkheid tot participatie, werd ook dieper ingegaan op een 25-tal stellingen omtrent windturbines en gepeild naar de behoeften inzake communicatie en betrokkenheid.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er in Vlaanderen een groot draagvlak bestaat voor windenergie.

pdf bestandHet volledige eindrapport draagvlak windenergie (2.54 MB),pdf bestandvragenlijst draagvlak windenergie (101 kB), het verkorte rapport gepresenteerd op depdf bestandpersconferentie van 14 april 2011 (1.8 MB).

Onderzoek in het kader van het Energierenovatieprogramma 2020

In oktober 2007 liet het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een marktonderzoek uitvoeren bij Vlaamse woningeigenaars met twee concrete onderzoeksvragen : 

  • Wat zijn de motieven voor eigenaars van woningen om geen investeringen te doen die de energieprestaties van hun woning verbeteren ?
  • Welke maatregelen (incentives) zouden eigenaars kunnen overhalen om investeringen te doen ter bevordering van het rationeel gebruik van energie?

 pdf bestandsyntheserapport energierenovatieprogramma 2020 (1.49 MB)

Onderzoek naar de impact van een communicatiecampagne op de actiebereidheid inzake dakisolatie

Medio februari 2009 startte de Vlaamse overheid een grootschalige dakisolatiecampagne met de slogan "Lekt uw huis ook geld? Doe er wat aan, isoleer uw dak!".  Door TNS Media werd de effectiviteit van deze campagne getest.  Het marktonderzoeksbureau ondervroeg tussen 17 en 30 maart  2009 telefonisch 1005 gezinshoofden, woonachtig in het Vlaamse Gewest.

doc bestandsyntheserapport campagne dakisolatie (1.81 MB)

ppt bestandvolledig rapport campagne dakisolatie (3.55 MB)

Onderzoek naar de implementatie van de energieprestatieregelgeving bij architecten. 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap liet in het najaar van 2009 een telefonisch onderzoek uitvoeren bij een representatieve steekproef van Vlaamse architecten aangaande de energieprestatieregelgeving. 

ppt bestandsyntheserapport energieprestatieregelgeving (4.35 MB)

Werfgegevens

Hieronder enkele rapporten van werfbezoeken uitgevoerd door BuildSight/Extra Muros, waarin onder meer gemiddelde isolatiediktes worden weergegeven.

pdf bestandrapport juni 2018- juni 2009 werfgegevens (132 kB)

Rapporten en statistieken

Onder meer

  • Vlaamse Energiebalans
  • Cijfers over renovatie en nieuwbouw (EPB)
  • Inventaris hernieuwbare energie
Published on: 
25-07-2019