Permanente vorming voor energiedeskundigen type A

Een energiedeskundige type A moet jaarlijks in totaal zes uur permanente vorming volgen. De verhouding van het aantal uren vorming met verplichte inhoud tegenover het aantal uren met vrije inhoud wijzigt jaarlijks.

2022

In 2022 moet de energiedeskundige type A 6 uur vorming met vrije inhoud volgen, t.t.z. vorming over vrij te kiezen onderwerpen.

Enkel goedgekeurde vormingen voor energiedeskundigen type A tellen mee als permanente vorming. U vindt deze terug in het vormingsoverzicht (zie vormingstabel hiernaast in de rechter kolom). 

Overdracht van uren vorming met vrije inhoud

Volgde u in 2021 meer dan 4 uur vorming met vrije inhoud? Dan worden deze uren in de energieprestatiedatabank automatisch overgedragen naar 2022. 

Let op: Er is enkel overdracht mogelijk van de vormingsuren met vrije inhoud (niet van verplichte inhoud) en enkel naar het eerstvolgende kalenderjaar (niet langer).

Wie moet permanente vorming volgen?

Alle erkende energiedeskundigen type A moeten jaarlijks permanente vorming volgen. De permanente vorming telt per persoon en niet per firma of registratie.

Uitzondering:

  • Een kandidaat-energiedeskundige type A, die net de basisopleiding tot energiedeskundige type A afwerkte, moet in het kalenderjaar dat hij slaagt voor het examen geen permanente vorming volgen.
Vorming met verplichte inhoud en vorming met vrije inhoud
  • Vorming met verplichte inhoud (‘verplichte vorming’):

De inhoud van de vorming met verplichte inhoud ligt vast en wordt toegepast voor aanpassingen aan de regelgeving of de werkwijze voor de opmaak van het EPC of onderwerpen die relevant zijn voor alle energiedeskundigen type A.  . 
Als in de regelgeving of de werkwijze voor de opmaak van het EPC ingrijpende of moeilijke wijzigingen op til zijn, zal de minister de energiedeskundige type A verplichten om een aantal uren vorming met verplichte inhoud over deze aanpassingen te volgen.

In 2022 is geen vorming met verplichte inhoud verplicht.

  • Vorming met vrije inhoud (‘vrije vorming’):

De vrije vorming heeft tot doel om de energiedeskundige type A te stimuleren hun vakkennis over de werkwijze voor de opmaak van het EPC uit te breiden, nieuwe kennis en inzichten te verwerven, te leren uit praktijkvoorbeelden, … .

In 2022 is 6 uur vorming met vrije inhoud verplicht. 

De energieprestatiedatabank volgt de gevolgde uren op

Eenmaal de vormingsinstelling uw deelname heeft doorgegeven aan het VEKA, zult u de vormingen die u volgde, zien verschijnen in uw status op de energieprestatiedatabank. Hier vindt u een overzicht van uw gevolgde uren vorming per kalenderjaar.


Als u naast de erkenningsvoorwaarde 'permanente vorming' op het brilletje klikt, krijgt u per kalenderjaar een detailoverzicht van uw gevolgde vormingen. Zowel voor de vorming met vrije inhoud als met verplichte inhoud ziet u:
•    op welke locatie en tijdstip u deelnam;
•    de uren die hiervoor in aanmerking komen.

Let op: Het aantal uren dat erkend is, stemt niet altijd overeen met de totale duur van de vorming. Pauzes en niet-EPC gerelateerde inhoud tellen niet mee.

Een kleurenbalk toont uw status.  Er is een aparte balk voor het vrije deel en voor het verplichte deel.
•    Groen: u volgde het nodige aantal uren
•    Oranje: u volgde slechts een deel van het nodige aantal te volgen uren. U moet nog bijkomende vorming volgen.
•    Rood: u volgde nog geen enkele vorming.
 

Mogelijk probleem:
Het is mogelijk dat de vormingsinstelling uw deelname niet tijdig heeft doorgegeven. Daardoor krijgt u op de energieprestatiedatabank niet meteen een correct overzicht van het aantal uren vorming dat u heeft gevolgd.  
Merkt u na enkele weken nog dat uw overzicht met de gevolgde uren niet volledig is, dan stuurt u best een e-mail naar de instelling waarbij u zich inschreef voor de vorming.

Published on: 
06-06-2019