Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van de renovatiekredietovereenkomst door de kredietnemer?

Wanneer de renovatiekredietovereenkomst door de kredietnemer wordt beëindigd, bijvoorbeeld ingevolge volledige vervroegde terugbetaling, zal de kredietnemer niet langer interesten betalen aan de kredietgever en, bijgevolg, zal dit leiden tot stopzetting van betaling van de rentesubsidie door VEKA aan de kredietnemer (behalve deze met betrekking tot voorafgaande betalingen in het kader van de kredietovereenkomst). 

Het VEKA zal, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is:

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.
     
Published on: 
19-04-2021