Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van de renovatiekredietovereenkomst door de kredietgever?

De kredietgever kan, bijvoorbeeld wegens wanbetaling, de renovatiekredietovereenkomst ingevolge opeisbaarheid ontbinden met als gevolg het verval van termijnbepaling. Aangezien dit leidt tot de beëindiging van de renovatiekredietovereenkomst, zal dit tevens tot gevolg hebben dat de betaling van de rentesubsidie aan de kredietnemer voor de toekomst wordt stopgezet.

Het VEKA zal evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is:

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.
Published on: 
15-04-2021