Wat zijn de gevolgen van een verkoop gevolgd door een pandwissel?

In geval van verkoop met pandwissel zal de rentesubsidie met betrekking tot het betrokken renovatiekrediet verder worden betaald indien de pandwissel gebeurt na de controleperiode van 5 jaar en daarbij de beoogde verbetering van het energielabel werd bereikt.

N.B.: De hypotheekoverdracht of pandwissel is een techniek waarbij de woning, waarvoor een hypothecaire lening werd aangegaan, wordt vervreemd (vb. verkocht) en de lening verder blijft bestaan. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte onroerend goed wordt daarbij normaal gezien overgebracht naar een ander onroerend goed (vb. de nieuwe gezinswoning).

Het VEKA zal evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken woning/appartement waarop het renovatiekrediet werd verleend op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is: 

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.

Het is dus van belang dat de kredietnemer voorafgaand aan de verkoop de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen.
 

Published on: 
16-04-2021