Wat zijn de gevolgen van de verkoop van de betrokken woning/appartement voor het einde van de controleperiode van 5 jaar?

In geval van verkoop van de woning/het appartement voor het einde van de controleperiode van 5 jaar zal in de meeste gevallen tevens het renovatiekrediet worden stopgezet wegens volledige terugbetaling ervan ingevolge de verkoop.

In geval van volledige terugbetaling zal het VEKA evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label op dat ogenblik voor de betrokken woning/appartement niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is:

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.

Het is dus van belang dat de kredietnemer voorafgaand aan de verkoop de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen.

In de gevallen waarin het renovatiekrediet toch verder blijft bestaan, bijvoorbeeld omdat er voldoende andere waarborgen zijn, zal dit zijn gewone verdere verloop kennen, ook op vlak van de betaling van de rentesubsidie.
 

Published on: 
16-04-2021