Wat is de maximale looptijd van het renteloze renovatiekrediet?

De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning/het appartement.

De opnameperiode die in het kader van een renovatielening kan worden voorzien, bedraagt maximaal 24 maanden en maakt geen deel uit van de looptijd van het renovatiekrediet. Deze opnameperiode kan op gemotiveerd verzoek van de kredietnemer en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de kredietverstrekker door de administrateur-generaal van het VEKA met maximaal zes maanden worden verlengd.

De rentesubsidie wordt jaarlijks toegekend gedurende zowel de opnameperiode als de volledige looptijd van het renovatiekrediet.

De 'vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal', vaak ook wel 'reserveringsprovisie' genoemd, vormt geen interest en zal dan ook niet door het VEKA worden terugbetaald aan de kredietnemer.


Voorbeeld
Een krediet van 50.000 EUR aangegaan op 30.06.2021 met een opnameperiode van 2 jaar en een looptijd van 20 jaar. Opname van een eerste bedrag van 10.000 EUR in juli 2021. De rest van het bedrag wordt opgenomen in mei 2023. Er worden bijgevolg interesten betaald op het eerste bedrag van 10.000 EUR vanaf juli 2021. Het krediet zal bijgevolg lopen tot midden 2043. Er zal dus een rentesubsidie worden uitgekeerd met betrekking tot de kalenderjaren 2021 tot en met 2043 (hetzij 23 uitbetalingen). Voor kalenderjaren 2021 en 2022 m.b.t. de interesten betaald op de 10.000 EUR, voor 2023 deels m.b.t. de interesten betaald op de 10.000 EUR en deels m.b.t. de aflossingen vanaf mei, en tot slot voor 2024 e.v. volgens de aflossingen.


De in aanmerking genomen looptijd van het renovatiekrediet neemt een aanvang vanaf het einde van de eventuele opnameperiode van het krediet, die maximaal 24 maanden kan bedragen. Deze opnameperiode kan op gemotiveerd verzoek van de kredietnemer en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de kredietverstrekker door de administrateur-generaal van het VEKA met maximaal zes maanden worden verlengd.
 

Published on: 
20-04-2021