Wat gebeurt na verloop van de periode van vijf jaar?

De kredietnemer moet uiterlijk tegen de afloop van de periode van 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte voorzien in de opmaak van een nieuw Energieprestatiecertificaat om te bewijzen dat het beoogde EPC-label behaald werd. 

Het VEKA zal hiertoe de nodige controles doen. Bij vaststelling van het ontbreken van een nieuw EPC zal het VEKA de kredietnemer aanmanen om hiertoe de nodige stappen te zetten, binnen een redelijke termijn. 

Indien na het verstrijken van deze termijn het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat de vooropgestelde resultaatsverplichting niet werd behaald, zal het VEKA, nadat de kredietnemer de kans heeft gekregen zich te verdedigen en op basis van de beschikbare gegevens en volgens de eerder geschetste modaliteiten:

  • de betaling van de rentesubsidie stopzetten
  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete aan de kredietnemer opleggen voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.