Moet de kredietnemer het VEKA verwittigen van het bestaan van het renteloze renovatiekrediet?

Neen. Het VEKA wordt door de kredietgever verwittigd dat een Vlaams renovatiekrediet werd aangegaan en dit, in geval van kredietovereenkomst verleden bij authentieke akte, uiterlijk binnen de twee maanden volgend op de maand van het verlijden van de kredietovereenkomst. In geval de kredietovereenkomst niet bij authentieke akte wordt bevestigd, zal dit gebeuren binnen de twee maanden volgend op de eerste (gedeeltelijke of volledige) opname van het hoofdkrediet. De regelgeving die de gegevensuitwisseling tussen de kredietgevers en VEKA moet mogelijk maken, wordt binnen afzienbare tijd definitief goedgekeurd. In afwachting daarvan kan de termijn van 2 maanden voorlopig dus iets langer zijn.  

Het VEKA zal vervolgens de kredietnemer verwittigen dat de kredietgever hem hieromtrent heeft geïnformeerd, met vermelding en ter bevestiging van alle informatie die door de kredietgever werd meegedeeld. Indien zou blijken dat bepaalde informatie niet klopt (bijvoorbeeld het rekeningnummer waarop de betaling van de rentesubsidie zal moeten gebeuren), moet de kredietnemer dit onmiddellijk aan het VEKA melden. Met de bevestiging van de gegevens wordt de rentesubsidie ook officieel aangevraagd.

Indien de kredietnemer uiterlijk drie maanden na het einde van de voor de kredietgever voorziene meldingstermijn geen dergelijke bevestiging van het VEKA heeft bekomen, moet hij met het VEKA contact opnemen om na te gaan of het VEKA omtrent het bestaan van het betrokken Vlaams renovatiekrediet werd geïnformeerd.