Welk voordeel is verbonden aan het renteloze renovatiekrediet?

Aan de kredietnemers van een Vlaams renovatiekrediet worden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in de vorm van een rentesubsidie de contractuele interesten terugbetaald die vervallen zijn en effectief betaald werden op de contractuele vervaldagen, met uitsluiting van enige nalatigheidsinteresten of andere interesten (bijvoorbeeld ook niet de wederbeleggingsvergoeding).

De 'vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal', vaak ook wel 'reserveringsprovisie' genoemd, vormt geen interest en zal dan ook niet in aanmerking komen voor de rentesubsidie.
 

Published on: 
15-04-2021