Sloop- en herbouwpremie

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt 1 jaar verlengd tot eind 2023 (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro. 

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2023 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro, maar zijn er stergere eisen van toepassing inzake te behalen E-peil (E24 ipv E30). 

Aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1/1/2021 tot en met 31/12/2023 (premie 10.000 euro - GEEN cumul mogelijk met federale 6% btw regelgeving)

De slooppremie moet je altijd aanvragen binnen de 3 maand na de GOEDKEURING van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie moet je een  verklaring  op  eer  doen dat  men  op  basis  van  de  federale  btw-wetgeving  voor  dit bouwproject niet in aanmerking kan komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend heeft of zal indienen.

Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie.

Onderzoek dus eerst of je in aanmerking voor de 6% btw bij sloop en heropbouw.

Sloop- en herbouw

Aanvraag omgevingsvergunning tot 31/12/2020: U kan als particulier een premie van 7500 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. Deze premie is cumuleerbaar met de federale 6% btw-regelgeving. De termijn om de premie van 7500 euro aan te vragen is verlopen. 

Aanvraag omgevingsvergunning in 2021  - 2023: U kan als particulier een premie van 10.000 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. Deze premie is niet cumuleerbaar met de federale 6% btw-regelgeving (tijdelijke relancemaatregel in 2021-2023). 

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2023. 

Algemene premievoorwaarden
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2023.
 • De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat, gelegen op eenzelfde locatie.
 • Het af te breken gebouw mag NIET in één van deze 13 steden gelegen zijn:

  • Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
 • De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden bekomen.
 • De premie kan enkel worden toegekend aan een natuurlijk persoon.
 • Voor wie een omgevingsvergunning aanvraagt tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2020, bedraagt de termijn om de premie aan te vragen 3 maanden na het aanvragen van de omgevingsvergunning. Voor wie een omgevingsvergunning aanvraagt in 2021 -2023, bedraagt de termijn om de premie aan te vragen 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning. De premie moet aangevraagd zijn uiterlijk op 30/06/2024 (en altijd binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning). 
  • Voor wie een gecombineerde vergunning aanvroeg tussen 1 oktober 2018 en 30 juni 2019, moest de premie-aanvraag via de webapplicatie gebeuren ten laatste op 30 september 2019.
  • Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd, was er een overgangsmaatregel voorzien. Voorwaarden om in geval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn dat de vergunning/melding voor sloop werd aangevraagd via het omgevingsloket vanaf 1 oktober 2018 en voor 1 maart 2019 en deze voor heropbouw vanaf 1 oktober 2018 en uiterlijk op  31 maart 2019. De aanvrager moest beide documenten aanmelden bij het Vlaams Energieagentschap uiterlijk op 30 september 2019.
 • De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten appartementsgebouw of de op te richten woning(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.
 • De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:
  • de premievoorwaarden zijn niet nageleefd;
  • de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen;
  • de omgevingsvergunning wordt vernietigd;
  • de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon;
  • de eigendom van de grond of van een van de gebouwen (de af te breken of de nieuw gebouwde) in de loop van het bouwproject
   - wordt overgedragen aan een rechtspersoon;
   - wordt met een zakelijk recht belast ten voordele van een rechtspersoon;
  • de nieuwgebouwde woning of het nieuwgebouwde appartementsgebouw voldoen niet aan de EPB-eisen en in geval van omgevingsvergunning aangevraagd in 2023 voldoen voor het volledige project aan E24 ipv E30). 
 • Bijkomende voorwaarde voor aanvragen omgevingsvergunningen in 2021 -2023: een  verklaring  op  eer  dat  men  op  basis  van  de  federale  btw-wetgeving  voor  dit bouwproject niet in aanmerking kan komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend heeft of zal indienen. Er zal ook steeds en kopie van de goedgekeurde omgevingsvergunning bezorgd moeten worden. 
 • Bijkomende voorwaarde omgevingsvergunningen aangevraagd in 2023: Een EPB-voorafbereking (een onderdeel van de startverklering) waarin een E-peil van maximaal E24 wordt behaald voor alle wooneenheden van het project. 
Aanvraagprocedure

Aanvraag omgevingsgevingsvergunning in 2021 en 2022: Premie verplicht aan te vragen binnen de 3 maanden na het goedkeuren van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw.

De premie-aanvraag gebeurt in 2 stappen.

Ook interessant

logo medefinancieringDit project maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd met Europese relancemiddelen.

Published on: 
06-04-2021