Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad. Het VEKP telt meer dan 300 maatregelen en daarmee vormt het een belangrijke basis voor het Vlaams Energie- en Klimaatbeleid voor de periode 2021-2030.

De belangrijkste doelstellingen van het VEKP zijn:

Broeikasgasreductie in de niet-ETS sectoren Reductie van -35% in 2030 ten opzichte van 2005
Doelstelling LULUCF-sector Voor de periode 2021-2030 voldoen aan de nodebit rule
Energiebesparing Besparing van 84,062 TWh
Hernieuwbare energie Productie van 28.512 GWh in 2030

Voor elke maatregel werd een entiteit aangeduid die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. De verschillende procedures en timing van de opeenvolgende stappen van de energie-en klimaatbeleidscyclus, en de rol van alle betrokkenen hierin werd vastgelegd in het ontwerp Afsprakenkader. Vlaams Minister Zuhal Demir, bevoegd voor de beleidsvelden energie en klimaat, werd aangeduid als coördinerend minister. Door middel van een vooruitgangsrapport wordt de Vlaamse Regering jaarlijks geïnformeerd over de evolutie van de Vlaamse broeikasgasemissies, en de vooruitgang van de doelstellingen en maatregelen.

Aan de basis van het VEKP lag onder meer de Vlaamse Energievisie, die ook het overleg rond het interfederale Energiepact richting heeft gegeven.

Voortgangsrapport

Jaarlijks wordt er een voortgangsrapport opgesteld om de voortgang van het Vlaams Energie en Klimaatplan (VEKP 2021-2030) te monitoren. Het voortgangsrapport VEKP 2021 is gestructureerd in twee grote onderdelen: in het eerste deel wordt een analyse gemaakt van de evolutie van de broeikasgasemissies in het Vlaamse Gewest, in het tweede deel wordt een stand van zaken gegeven omtrent de inhoudelijke voortgang van de maatregelen voor niet-ETS sectoren en LULUCF uit het Vlaams Energie en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP). De bijlage van het voortgangsrapport bevat  meer gedetailleerde informatie per VEKP-maatregel, inclusief de status, voortgang en vooruitblik op het komende jaar.

Belangrijkste maatregelen uit het VEKP

Transport

 • We voeren een ruimtelijk beleid gericht op een modal shift en minder verplaatsingen, via onder meer een locatiebeleid naar knooppunten, functieverweving…
 • We versterken het openbaar vervoer en we bouwen een netwerk van mobipunten uit.
 • We breiden investeringen in fietsroutenetwerk en fietssnelwegen verder uit.
 • We verduurzamen het goederenvervoer en stimuleren een modal shift naar waterweg en spoor, onder andere door meer investeringen in infrastructuur.
 • We stimuleren koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren, bedrijfsvloten en bussen, voorzien laadinfrastructuur en stimuleren innovatie voor de vergroening van het goederenvervoer.
laadpunt elektrisch voertuig

Gebouwen

 • We zetten in op een beter onderhoud van verwarmingsinstallaties en stellen energieinefficiënte toestellen buiten gebruik.
 • We stimuleren de renovatie van woongebouwen na notariële overdracht en we verplichten de renovatie van niet-woongebouwen na notariële overdracht.
 • We maken de daken van woningen versneld asbestveiling.
 • We voorzien een 0% energielening.
 • We stimuleren de herbouw na sloop.
 • We verduurzamen verwarmingsinstallaties.

Landbouw

 • We breiden de investeringssteun voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en precisiebemesting uit en voorzien in de begeleiding van landbouwers.
 • We voeren het "Convenant Enterische Emissies Rundvee" uit en gaan op zoek naar duurzame alternatieven gekoppeld aan inkomenssteun voor zoogkoeien.
 • We sluiten energiebeleidsovereenkomsten om de energetische emissies uit de landbouwsector te beperken.
 • We voeren de maatregelen uit van het Zesde Mestactieplan en gebruiken toekomstige MAP’s voor het verminderen bodememissies, onder andere door het aanpassen van veevoeder, bemestingspraktijken en gewassen, inclusief een evaluatie van nutriëntenemissierechten.
 • We gebruiken de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021-2027 om de energie- en klimaatdoelstellingen te ondersteunen.
Kool

Niet-ETS industrie

 • We versterken en verbreden de energiebeleidsovereenkomsten.
 • We stimuleren de vergroening van energiedragers in de niet-ETS industrie.
 • We nemen maatregelen om F-gasemissies te verminderen
 • We verminderen de N2O-emissies van caprolactamproductie.

Afval

Recyclage
 • We zetten acties op om meer recycleerbaar afval uit restafval te houden.
 • We werken aan een langetermijnstrategie afvalverwerking

Landgebruik en bosbouw (LULUCF)

 • We zetten in op de bouwshift, het vrijwaren van open ruimte en de aanleg groenblauwe infrastructuur.
 • We voorzien 10.000 ha extra bos tegen 2030.
 • We hanteren klimaat, biodiversiteit en waterbeheer als sturende doelen bij de inrichting en beheer van waterrijke gebieden.
 • We investeren in extra natuur in functie van Europese natuur- en klimaatdoelen (+20.000 ha extra natuur onder natuurbeheer tegen 2024).
 • We zetten in op meer koolstofopslag in landbouwgronden.

Hernieuwbare energie

 

Zonnepaneel
 • We vergroten het vermogen aan windenergie van 1,4 naar 2,5 GW.
 • We investeren in bijkomende zonne-energie, van 3,6 naar 6,7 GW.
 • We verhogen het minimumaandeel hernieuwbare energie in gebouwen.
 • We versterken de calls groene warmte, restwarmte en duurzame warmtenetten.

 

Vlaams Klimaatfonds

In 2012 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatfonds (VKF) op te richten. Het VKF wordt gevoed met de veilingopbrengsten uit het EU ETS die naar Vlaanderen vloeien. Deze middelen kunnen aangewend worden voor het voeren van Vlaams klimaatbeleid, het betalen van compensaties voor indirecte emissiekosten, bijdragen aan internationale klimaatfinanciering en de aankoop van flexibiliteit voor het realiseren van de broeikasgasreductiedoelstellingen.

Lees meer over het Vlaams Klimaatfonds