Vlaams Klimaatfonds

Het Vlaams Klimaatfonds is een organiek begrotingsfonds dat sinds haar oprichting in 2012 een belangrijke rol speelt bij de financiering van het Vlaams klimaatbeleid. Het fonds wordt voornamelijk gevoed met de veilingopbrengsten uit het EU ETS die naar Vlaanderen vloeien.

Oprichting (incl. mogelijke middelen en uitgaven)

In 2012 besliste de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatfonds (VKF) op te richten in de vorm van een organiek begrotingsfonds (met decretale basis in artikel 14 van het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012). 

Het VKF wordt gevoed met de veilingopbrengsten uit het EU ETS die naar Vlaanderen vloeien.

Deze middelen kunnen aangewend worden voor het voeren van Vlaams klimaatbeleid, het betalen van compensaties voor indirecte emissiekosten, bijdragen aan internationale klimaatfinanciering en de aankoop van flexibiliteit voor het realiseren van de broeikasgasreductiedoelstellingen.

Bestedingskader bedoeld voor Vlaams klimaatbeleid

Op 11 september 2020 heeft de Vlaamse Regering een nieuw bestedingskader afgesproken voor het gedeelte van het VKF bedoeld voor Vlaamse klimaatbeleid.

Hierdoor kunnen uitsluitend maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen in de niet-ETS en LULUCF-sectoren gecofinancierd worden door het VKF. 

Klimaatmaatregelen 2021

Op de Vlaamse Regering van 18 december 2020 werden in een Mededeling de nieuwe klimaatmaatregelen voor 2021 aangekondigd. Deze werden voorgesteld door verschillende ministers uit de Vlaamse regering. In lijn met het nieuwe bestedingskader zullen deze klimaatmaatregelen niet integraal uit het VKF gefinancierd worden. De bevoegde ministers zullen ze ook gedeeltelijk vanuit andere overheidsbudgetten moeten financieren. Voor elk van deze maatregelen zal berekend worden hoeveel ton broeikasgassen ze reduceren per euro, de meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het VKF ontvangen. Hierdoor bekomen we een hefboomeffect met het VKF: elke euro uit het klimaatfonds zal bijkomende middelen voor klimaatbeleid aantrekken. De maatregelen die er bovendien in slagen om geld van buiten de Vlaamse overheid aan te trekken, zoals Europese of private middelen, krijgen een extra percentage cofinanciering. Deze stimulans zal het hefboomeffect van het VKF nog versterken.

Rapportering

Op de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 werd het Voortgangsrapport Vlaams Klimaatfonds 2013-2020 goedgekeurd.

Daarnaast publiceert het VEKA nog een meer gedetailleerde rapportering: